Korotetut poistot verovuosina 2020-2023

Kalustosta ja muusta niihin verrattavissa olevasta käyttöomaisuudesta on tietyin edellytyksin mahdollista tehdä korotettuja poistoja  1.1.2020 voimaan astuneen lain mukaisesti. Tavallisesti poistoja saa tehdä 25 % menojäännöksestä elinkeinoverosta annetun lain (EVL 30 §) ja maatilatalouden tuloverolain (MVL 8 §) mukaisesti, mutta verovuosina 2020-2023 hankintamenosta voi tehdä säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston soveltamisedellytysten täyttyessä. Poistot saavat siis olla kunakin verovuonna enintään 50 % koneen tai laitteen jäljellä olevasta hankintamenosta. Korotetut poistot voi tehdä enintään neljänä verovuonna peräkkäin ja mahdollisuus niiden tekemiseen koskee kaikkia elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavia verovelvollisia soveltamisedellytysten täyttyessä.

Korotettujen poistojen mahdollisuus koskee myös palveluiden tuottamista varten hankittuja koneita ja laitteita. Ammattimaisessa liikenteessä käytettävistä autoista voi tehdä korotetun poiston, mikäli verovelvollinen valitsee poistamisen EVL 30 §:n mukaisesti. Korotetut poistot eivät koske rakennuksia.

EDELLYTYKSET LYHYESTI:

  • Korotetun poiston kohde on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä ja kuuluu soveltamisalan piiriin.
    Osittainen käyttäminen muussa kuin elinkeino- tai maataloustoiminnassa ei estä korotetun poiston tekemistä, mutta edellytyksenä on, että kone tai laita on pääasiallisesti elinkeino- tai maataloustoiminnan käytössä.
  • Koneen tai laitteen tulee olla uutena hankittu ja lain voimassaoloaikana käyttöönotettu. Ennen 1.1.2020 hankitusta koneesta tai laitteesta voi tehdä korotetun poiston vain, jos käyttöönotto on tapahtunut aikaisintaan verovuonna 2020 ja vastaavasti viimeistään verovuonna 2023, tai mikäli sen tosiasiallinen käyttö elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa alkaa 1.1.2020 jälkeen.
    Myös ennen lain voimaantuloa käyttöönotetun koneen tai laitteen, kokonaisuuden tai tuotantoprosessin osan uusimista varten hankittu kone tai laite kuuluu soveltamisalaan ja näin ollen siitä voi halutessaan tehdä korotetun poiston.
  • Edellytyksenä on myös se, että poisto on vähennetty kuluna verovelvollisen kirjanpidossa ja hankintamenot ovat helposti eriteltävissä muista menoista. Verotuksessa korotettuja poistoja sovellettaessa kohteena olevan koneen tai laitteen tulee myös muodostaa erillinen poistokohteensa. Tämä edellytys ei koske maatalouden verotuksessa tehtäviä korotettuja poistoja.
  • Asentamista tai koekäyttöä ei lueta käyttöönotoksi.
  • Korotettua poistoa ei voi tehdä, mikäli käyttöönotto on tapahtunut ennen 1.1.2020.

ESIMERKIKSI: Jos kone tai laite otetaan käyttöön verovuonna 2020, siitä saa tehdä korotetun poiston kaikkina lain voimassaolovuosina 2020-2023. Jos kone tai laite otetaan käyttöön verovuonna 2023, korotetun poiston saa täten tehdä ainoastaan kyseisenä verovuonna. Lain soveltaminen päättyy vuonna 2024, joten verovuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa korotettuja poistoja ei voi enää tehdä, vaikka kone tai laite olisi käyttöönotettu kalenterivuoden 2023 aikana tai aiemmin. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan kalenterivuodesta poikkeava tilikausi saattaa vaikuttaa mahdollisuuteen tehdä korotettuja poistoja tietyltä verovuodelta.

Korotettujen poistojen tekemistä ei kuitenkaan välttämättä tarvitse aloittaa koneen tai laitteen hankintavuonna. Lain soveltamispiiriin kuuluvasta verovuonna 2020 uutena hankitusta koneesta tai laitteesta voi niin halutessaan tehdä korotetun poiston ensimmäisen kerran esimerkiksi verovuonna 2021 tai myöhemminkin. Vaikka korotettua poistoa ei tehtäisi heti hankintavuonna mutta tehdään myöhemmin, koneen tai laitteen katsotaan kuuluvan lain soveltamisalan piiriin. Koneen tai laitteen tulee tässäkin tapauksessa muodostaa hankintahetkestä lähtien oma, erillinen poistokohteensa.

Jaa artikkeli somessa:

Jaa Linkedinissä
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä